Använda OnAjaxCallFinishedClientFunction av GridWeb

Möjliga användningsscenarier

OnAjaxCallFinishedClientFunction är en funktion på klientsidan som anropas när användaren kopierar vissa data till GridWeb-kalkylbladet. Den här funktionen är användbar när en stor del av cellerna uppdateras och du vill hålla koll på de uppdaterade cellerna på klientsidan (dvs i webbläsare som FireFox, Google Chrome etc.).

Använda OnAjaxCallFinishedClientFunction av GridWeb

Följande exempelkod förklarar hur du använder OnAjaxCallFinishedClientFunction-klientfunktionen. Skärmbilderna visar konsolutgången i Google Chrome och FireFox när koden exekveras. När du har kört koden, kopiera/klistra in lite data som spänner över flera celler i GridWeb-arbetsbladet och kontrollera sedan webbläsarkonsolen som visas i skärmdumpar.

Google Chrome Console-utgång

todo:image_alt_text

FireFox-konsolutgång

todo:image_alt_text

Exempelkod

 //-------------------------------------------------------

//------TestGridWeb.aspx---------------------------------

//-------------------------------------------------------

//

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="TestGridWeb.aspx.cs" Inherits="TestGridWeb" %>

<%@ Register TagPrefix="acw" Namespace="Aspose.Cells.GridWeb" Assembly="Aspose.Cells.GridWeb" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head runat="server">

  <title>Test GridWeb</title>

  <script type="text/javascript">  var updateCells = new Array();  function TestAjaxCallFinish()

  {

    for (var i = 0; i < updateCells.length; i++) {

      console.log("updated:" + toString(this,updateCells[i]));

    }

    updateCells = [];

  }

  function CellUpdate(cell) {

    var id = updateCells.length;

    updateCells[id++] = cell;

  }

  function toString(gridweb,cell) {

    return gridweb.getCellName(cell) +

      ",value is:" +

      gridweb.getCellValueByCell(cell) +

      " ,row:" +

      gridweb.getCellRow(cell) +

      ",col:" +

      gridweb.getCellColumn(cell);

  }

</script>

</head>

<body>

  <form id="form1" runat="server">

    <div>

      <div>

        <b>GridWeb Version:&nbsp </b>

        <asp:Label ID="lblVersion" runat="server" Text="Label"></asp:Label>

        <br />

      </div>

      <acw:GridWeb ID="GridWeb1" runat="server" XhtmlMode="True" Height="504px" Width="1119px" EnableAJAX="true" OnAjaxCallFinishedClientFunction="TestAjaxCallFinish" OnCellUpdatedClientFunction="CellUpdate">

      </acw:GridWeb>

    </div>

  </form>

</body>

</html>

//-------------------------------------------------------

//------TestGridWeb.aspx.cs------------------------------

//-------------------------------------------------------

//

using System;

using System.Web.UI;

using Aspose.Cells.GridWeb;

public partial class TestGridWeb : System.Web.UI.Page

{

  protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

  {

    if (Page.IsPostBack == false && this.GridWeb1.IsPostBack == false)

    {

      lblVersion.Text = GridWeb.GetVersion();

    }

  }

}