Cell Hizalama Ayarları

Aspose.Cells - Cell Hizalama Ayarları

Aspose.Cells, bir Excel dosyasını temsil eden bir çalışma kitabı sınıfı sağlar. Workbook sınıfı, Excel dosyasındaki her çalışma sayfasına erişim sağlayan bir WorksheetCollection içerir. Bir çalışma sayfası, Worksheet sınıfı tarafından temsil edilir.

Worksheet sınıfı bir Cells koleksiyonu sağlar. Cells koleksiyonundaki her öğe, Cell sınıfının bir nesnesini temsil eder.

Aspose.Cells, hücre biçimlendirmesinde kullanılan Cell sınıfında setStyle yöntemini sağlar. Style sınıfı, yazı tipi ayarlarını yapılandırmak için yararlı özellikler sağlar.

TextAlignmentType numaralandırmasını kullanarak herhangi bir metin hizalama türünü seçin.

Java

 //Instantiating a Workbook object

Workbook workbook = new Workbook();

//Accessing the added worksheet in the Excel file

int sheetIndex = workbook.getWorksheets().add();

Worksheet worksheet = workbook.getWorksheets().get(sheetIndex);

Cells cells = worksheet.getCells();

//Adding the current system date to "A1" cell

Cell cell = cells.get("A1");

Style style = cell.getStyle();

//Adding some value to the "A1" cell

cell.setValue("Visit Aspose!");

//Setting the horizontal alignment of the text in the "A1" cell

style.setHorizontalAlignment(TextAlignmentType.CENTER);

//Saved style

cell.setStyle(style);

Apache POI SS - HSSF & XSSF - Cell Hizalama Ayarları

HSSFCellStyle, Apache POI API’i kullanarak hücrelerde hizalama stili sağlar.

Java

 public static void main(String[]args) throws IOException

{

 // The path to the documents directory.

 String dataDir = Utils.getDataDir(ApacheCellAlignment.class);

 HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook();

 HSSFSheet sheet = wb.createSheet("new sheet");

 HSSFRow row = sheet.createRow(2);

 createCell(wb, row, 0, HSSFCellStyle.ALIGN_CENTER);

 createCell(wb, row, 1, HSSFCellStyle.ALIGN_CENTER_SELECTION);

 createCell(wb, row, 2, HSSFCellStyle.ALIGN_FILL);

 createCell(wb, row, 3, HSSFCellStyle.ALIGN_GENERAL);

 createCell(wb, row, 4, HSSFCellStyle.ALIGN_JUSTIFY);

 createCell(wb, row, 5, HSSFCellStyle.ALIGN_LEFT);

 createCell(wb, row, 6, HSSFCellStyle.ALIGN_RIGHT);

 // Write the output to a file

 FileOutputStream fileOut = new FileOutputStream(dataDir + "ApahceAlignment.xls");

 wb.write(fileOut);

 fileOut.close();

 System.out.println("Done.");

}

/**

\* Creates a cell and aligns it a certain way.

\*

\* @param wb    the workbook

\* @param row    the row to create the cell in

\* @param column  the column number to create the cell in

\* @param align   the alignment for the cell.

*/

private static void createCell(HSSFWorkbook wb, HSSFRow row, int column, int align) {

 HSSFCell cell = row.createCell(column);

 cell.setCellValue("Align It");

 HSSFCellStyle cellStyle = wb.createCellStyle();

 cellStyle.setAlignment((short)align);

 cell.setCellStyle(cellStyle);

}

Çalışan Kodu İndir

Örnek Kodu İndir