Ställ in spets för kolumnrubrik

Möjliga användningsscenarier

Du kan behöva ställa in verktygstips för din anpassade kolumn när du skapar tabellen i kalkylbladet. Aspose.Cells.GridWeb låter dig byta namn på en kolumns bildtext och du kan ställa in verktygstips till kolumnen, så att användarna enkelt kan förstå vad kolumnen är till för.

Inställning av kolumnrubrik Tips

Ett komplett exempel ges nedan för att demonstrera hur du ändrar kolumns bildtexter och använder verktygstips. Efter exekvering av exempelkoden kommer verktygstipstexten att dyka ut när du placerar muspekaren över den angivna kolumnens rubrik.

Exempelkod

Här är exempelkoden förtest.jsp fil.

 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=UTF-8"

 import="com.aspose.gridweb.*" pageEncoding="UTF-8"%>

<!DOCTYPE html>

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=EmulateIE9"/>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<title>Setting Column Header ToolTip</title>

<%

ExtPage BeanManager=ExtPage.getInstance();

GridWebBean gridweb=BeanManager.getBean(request);

out.println(gridweb.getHTMLHead());

%>

</head>

<BODY><%

gridweb.setReqRes(request, response);

gridweb.setEnableAsync(false);

//Access the first worksheet

GridWorksheet gridSheet = gridweb.getWorkSheets().get(0);

//Input data into the cells of the first worksheet.

gridSheet.getCells().get("A1").putValue("Product1");

gridSheet.getCells().get("A2").putValue("Product2");

gridSheet.getCells().get("A3").putValue("Product3");

gridSheet.getCells().get("A4").putValue("Product4");

gridSheet.getCells().get("B1").putValue(100);

gridSheet.getCells().get("B2").putValue(200);

gridSheet.getCells().get("B3").putValue(300);

gridSheet.getCells().get("B4").putValue(400);

//Set the caption of the first two columns.

gridSheet.setColumnCaption(0, "Product Name");

gridSheet.setColumnCaption(1, "Price");

//Set the column width of the first column.

gridSheet.getCells().setColumnWidth(0, 20);

//Set the second column header's tip.

gridSheet.setColumnHeaderToolTip(1, "Unit Price of Products");

gridweb.prepareRender();

out.println(gridweb.getHTMLBody());

%>

<br></BODY>

</html>