Sidinställning - Anpassa till sida

Aspose.Cells - Sidinställning - Anpassa till sida

För att anpassa innehållet i kalkylbladet till ett visst antal sidor, användUtskriftsformatclass' metoderna setFitToPagesTall och setFitToPagesWide. Dessa metoder används också för att skala kalkylblad.

Java

 // Instantiating a Workbook object

Workbook workbook = new Workbook();

// Accessing the first worksheet in the Excel file

WorksheetCollection worksheets = workbook.getWorksheets();

int sheetIndex = worksheets.add();

Worksheet sheet = worksheets.get(sheetIndex);

PageSetup pageSetup = sheet.getPageSetup();

// Setting the number of pages to which the length of the worksheet will

// be spanned

pageSetup.setFitToPagesTall(1);

// Setting the number of pages to which the width of the worksheet will be spanned

pageSetup.setFitToPagesWide(1);

Apache POI SS - HSSF & XSSF - Sidinställning - Anpassa till sida

Apache POI SS använder metoderna setFitHeight och setFitWidth för att anpassa till sidan.

Java

 Workbook wb = new XSSFWorkbook();  //or new HSSFWorkbook();

Sheet sheet = wb.createSheet("format sheet");

PrintSetup ps = sheet.getPrintSetup();

sheet.setAutobreaks(true);

ps.setFitHeight((short) 1);

ps.setFitWidth((short) 1);

Ladda ner Running Code

Ladda ner provkod