Ställ in utskriftsområde

Aspose.Cells - Ange utskriftsområde

Som standard innehåller endast utskriftsområdet alla delar av kalkylbladet som innehåller data. Utvecklare kan skapa ett specifikt utskriftsområde i kalkylbladet.

För att välja ett specifikt utskriftsområde, användUtskriftsformatclass' PrintArea-egenskap. Tilldela den här egenskapen ett cellområde som definierar utskriftsområdet.

C#

 // Instantiating a Workbook object

Workbook workbook = new Workbook();

workbook.Worksheets.Add("new sheet");

workbook.Worksheets.Add("second sheet");

Worksheet sheet1 = workbook.Worksheets[0];

sheet1.Cells[0, 0].Value = 1;

sheet1.Cells[0, 1].Value = 2;

sheet1.Cells[0, 2].Value = 3;

sheet1.Cells[1, 0].Value = 4;

sheet1.Cells[1, 1].Value = 5;

Worksheet sheet2 = workbook.Worksheets[1];

sheet2.Cells[0, 0].Value = 2.1;

sheet2.Cells[0, 4].Value = 2.2;

sheet2.Cells[0, 5].Value = 2.3;

sheet2.Cells[1, 4].Value = 2.4;

sheet2.Cells[1, 5].Value = 2.5;

// Accessing the first worksheet in the Workbook file

Worksheet sheet = workbook.Worksheets[0];

// Obtaining the reference of the PageSetup of the worksheet

PageSetup pageSetup = sheet.PageSetup;

// Specifying the cells range (from A1 cell to F20 cell) of the print area

pageSetup.PrintArea = "A1:F20";

workbook.Save("test.xlsx");

NPOI - HSSF XSSF - Ange utskriftsområde

Workbook.setPrintArea-metoden är tillgänglig för att ställa in sidegenskaper för utskriftsområdet.

C#

 IWorkbook wb = new XSSFWorkbook();

ISheet sheet1 = wb.CreateSheet("new sheet");

ISheet sheet2 = wb.CreateSheet("second sheet");

// Set the columns to repeat from column 0 to 2 on the first sheet

IRow row1 = sheet1.CreateRow(0);

row1.CreateCell(0).SetCellValue(1);

row1.CreateCell(1).SetCellValue(2);

row1.CreateCell(2).SetCellValue(3);

IRow row2 = sheet1.CreateRow(1);

row2.CreateCell(1).SetCellValue(4);

row2.CreateCell(2).SetCellValue(5);


IRow row3 = sheet2.CreateRow(1);

row3.CreateCell(0).SetCellValue(2.1);

row3.CreateCell(4).SetCellValue(2.2);

row3.CreateCell(5).SetCellValue(2.3);

IRow row4 = sheet2.CreateRow(2);

row4.CreateCell(4).SetCellValue(2.4);

row4.CreateCell(5).SetCellValue(2.5);

// Set the columns to repeat from column 0 to 2 on the first sheet

wb.SetRepeatingRowsAndColumns(0, 0, 2, -1, -1);

// Set the the repeating rows and columns on the second sheet.

wb.SetRepeatingRowsAndColumns(1, 4, 5, 1, 2);

//set the print area for the first sheet

wb.SetPrintArea(0, 1, 2, 0, 3);

FileStream sw = File.Create("test.xlsx");

wb.Write(sw);

sw.Close();

Ladda ner Running Code

Ladda nerStäll in utskriftsområde bilda någon av nedan nämnda sociala kodningswebbplatser: