Çalışma Sayfasını CSV'e Dönüştür

Aspose.Cells - Çalışma Sayfasını CSV’e Dönüştür

Geliştiricilerin dosyalarını bir depolama konumuna kaydetmeleri gerekiyorsa, dosya adını (tam depolama yolu ile birlikte) ve istenen dosya biçimini (kullanarak) belirtebilirler.Dosya Biçimi Türünumaralandırma) çağrılırkenkayıt etmekyöntemiÇalışma kitabınesne.

Java

 //Instantiate a new workbook with Excel file path

Workbook workbook = new Workbook(dataPath + "workbook.xls");

//Save the document in PDF format

workbook.save(dataPath + "AsposeWorkbookCSV.csv", SaveFormat.CSV);

Apache POI SS - HSSF & XSSF - Çalışma Sayfasını CSV’e Dönüştür

Aşağıdaki kod, çalışma sayfasının Aspose.Cells Java API ile karşılaştırıldığında Apache POI HSSF ve XSSF API kullanılarak CSV’e nasıl dönüştürülebileceğini gösterir.

Java

 /**

\* Temel bir XLSX -> CSV işlemci

\* POI örnek programı XLS2CSVmra, Nick Burch tarafından

\* org.apache.poi.hssf.eventusermodel.examples paketi.

\* HSSF versiyonundan farklı olarak, bu tamamen yok sayar

\* eksik satırlar.

\* <p/>

\* Veri sayfaları, SAX çözümleyici kullanılarak okunur.

\* bellek alanı nispeten küçük, yani bu olmalı

\* çok büyük çalışma kitaplarını okuyabilir. Stiller tablosu ve

\* paylaşılan dize tablosu bellekte tutulmalıdır. bu

\* standart POI stilleri tablo sınıfı kullanılır, ancak özel

\* (salt okunur) sınıfı, paylaşılan dize tablosu için kullanılır

\* çünkü standart POI SharedStringsTable çok büyür

\* benzersiz dizelerin sayısıyla hızlı bir şekilde.

\* <p/>

\* Bir sorunu çözen yama için Eric Smith'e teşekkürler

\* birden çok "t" öğesi olan hücreler tarafından tetiklenir;

\* Excel'in farklı biçimleri nasıl temsil ettiği (örneğin, bir sözcük

\* düz ve bir kelime kalın).

\*

\* @yazar Chris Lott

*/

public class ApacheXLSX2CSV {
 
 /**
 
 * Veri değerinin türü hücredeki bir öznitelik tarafından belirtilir.
 
 * Değer genellikle hücre içindeki bir "v" öğesindedir.
 
 */
 
 enum xssfDataType {
 
 BOOL,
 
 ERROR,
 
 FORMULA,
 
 INLINESTR,
 
 SSTINDEX,
 
 NUMBER,
 
 }
 
 
 /**
 
 * Derived from http://poi.apache.org /spreadsheet/how-to.html#xssf_sax_api
 
 * <p/>
 
 * Ayrıca bkz. Standart ECMA-376, 1. baskı, bölüm 4, sayfa 1928ff, at
 
 * http://www.ecma-international.org/ yayınlar/standartlar/Ecma-376.htm
 
 * <p/>
 
 * Web dostu bir sürüm: http://openiso.org/Ecma/376/Part4
 
 */
 
 class MyXSSFSheetHandler _x0d_x00d {_x000d DefaultHandler **
 
 * Stilleri içeren tablo
 
 */
 
 özel te StylesTable stylesTable;
 
 /**
 
 * Table with unique strings
 
 */
 
 private ReadOnlySharedStringsTable sharedStringsTable;
 
 /**
 
 * Destination for data
 
 */
 
 private final PrintStream output;
 
 /* *
 
 * leftmost
 
 */
 
 private final int minColumnCount;
 
 // V start öğesi görüldüğünde ayarla
 
 private boolean vIsOpen;
 öğesi görüldüğünde set; 
 
 // hücre kapanış öğesi görüldüğünde kullanılır. private int thisColumn = -1;
 
 // Çıktıya yazdırılan son sütun Stream
 
 private int lastcolumnnumber = -1; 
 
 // karakterleri gördükleri gibi toplar. of styles
 
 * @param strings Table of shared strings
 
 * @param cols Minimum number of columns to show
 
 * @param target Sink for output
 
 */
 
 public MyXSSFSheetHandler(
 
 StylesTable styles,
 
 ReadOnlySharedStringsTable strings,
 
 int cols, 
 
 printstream hedef) {
 
 this.stylestable = styles; 
 
 this.sharedstringstable = strings; );
 
 this.nextDataType = xssfDataType.NUMBER;
 
 this.formatter = yeni DataFormatter();_x000 d_ 
 }
 
 /*
 
 * (Javadoc dışı)
 
 * @see org.xml.sax.helpers.DefaultHandler#startElement(java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String, org.xml.sax.Attributes)
 
 */
 
 public void startElement(String uri, String localName, String name,
 
 Attributes öznitelikleri) SAXException {
 
 if ("inlineStr".equals(ad) || "v".equals(ad)) {
 
 vIsOpen = true;
 
 // İçeriği temizle cache
 
 value.setLength(0);
 
 }
 
 // c => cell
 
 // c => cell
 _x000 ". else" eşittir(isim)) {
 
 // Hücreyi al reference
 
 String r = nitelikler.getValue("r");
 
 int firstDigit = -1;
 
 for (int c = 0; c < r.uzunluk( ++c) {
 
 if (Character.isDigit(r.charAt(c))) {
 
 firstDigit = c;
 
 break;
 
 }
 
 _sublum name this(rConlum name this.Conlum name this(rConlum name this) 0, firstDigit));
 
 // Varsayılanları ayarla.
 
 this.nextDataType = xssfDataType.NUMBER;
 
 this.formatIndex = -1;
 
 this.formatString = null;
 
Type Celluel öznitelikleri. "t");
 
 Dize cellStyleStr = nitelikler.getValue("s");
 
 if ("b".equals(cellType))
 
 nextDataType = xssfDataType.BOOL;
 _x00 0d_ else if ("e".equals(cellType))
 
 nextDataType = xssfDataType.ERROR;
 
 else if ("inlineStr".equals(cellType))
 
 nextDataType = xssfDataType.INLINESTR;
 
 if ("s ".equals(cellType))
 
 nextDataType = xssfDataType.SSTINDEX;
 
 else if ("str".equals(cellType))
 
 nextDataType = xssfDataType.FORMULA;
 
 else if (cellStyleStr !=0 boş) {_x0d_0 null) // Bu bir sayıdır, ancak neredeyse kesin olarak one
 
 // özel bir stille veya format
 
 int styleIndex = Integer.parseInt(cellStyleStr);
 
 XSSFCellStyle style = stylesTable.getStyleAt(styleIndex);
 _formatIndex = style. getDataFormat (); _ x000d_ 
 this.formatstring = style.getdataFormatString (); _ x000d_ 
 if (this.formatstring == null) 
d_d_d_} _xd_ _xd_ _xd_ _xd_ _xd_ _xds _xds _xds _xd_ _xds _xd_ _xdsetbuiltinformat (this.formatats; _
 _x000 d_ /*
 
 * (Javadoc dışı)
 
 * @see org.xml.sax.helpers.DefaultHandler#endElement(java.lang.String, java.lang.String, java.lang.String)
 
 */ 
 
 public void endElement(String uri, String localName, String name)
 
 throws SAXException {
 
 String thisStr = null;
 
 // v => cell
 
 if ("v".equals(ad)) {
 
 // Değer içeriğini gerektiği gibi işleyin.
 
 // şimdi yapın, çünkü character() birden fazla çağrılabilir
 
 switch (nextDataType) {
 
 case BOOL:
 
 char first = value.charAt(0 );
 
 thisStr = birinci == '0'? "FALSE" : "TRUE";
 
 break;
 
 case HATA:
 
 thisStr = "\"ERROR:" + value.toString() + '"';
 
 break;
 
 case FORMULA00d_x00 / Bir formül, bir dize değeriyle sonuçlanabilir,
 
 // bu nedenle her zaman çift tırnaklı karakterler ekleyin.
 
 thisStr = '"' + value.toString() + '"';
 
 break;
 
 case INLINESTR:
 
 // YAPILACAKLAR: bunun bir örneğini gördük, yani denenmedi.
 
 XSSFRichTextString rtsi = new XSSFRichTextString(value.toString());
 
 thisStr = '"' + rtsi.toString() + '"';
 
 break;
 
 case SSTINDEX:
 
 String sstIndex = value.toString();
 
 try {
 
 int idx = Integer.parseInt(sstIndex);
 
 XSSFRichTextString rtss = new XSSFRichTextString(sharedStringsTable.getEntryAt(idx)) ;
 
 thisStr = '"' + rtss.toString() + '"';
 
 }
 
 catch (NumberFormatExc) eption ex) {
 
 output.println("SST dizini ayrıştırılamadı '" + sstIndex + "': " + ex.toString());
 
 }
 
 break;
 
 vaka NUMBER:
 
 String n = value.toString();
 
 if (this.formatString != null)
 
 thisStr = formatter.formatRawCellContents(Double.parseDouble(n), this.formatIndex, this.formatString);
 
 else
 
0; thisStr =000d_0; thisStr 
 break;
 
 default:
 
 thisStr = "(TODO: Unexpected type: " + nextDataType + ")";
 
 break;
 
 }
 
 // Çıktı dizi içeriğini gördükten sonra bu satırda eksik olan alanlar için virgüller 
 
 if (lastColumnNumber == -1) {
 
 lastColumnNumber = 0;
 
 }
 
 for (int i = lastColumnNumber; i < thisColumn; ++i)
 
 output.print(',');
 
 // Boş dize olabilir.
 
 output.print(thisStr);
 
 // Sütun
 
 if (thisColumn > -1)
 
 _ lastColumnNumber = thisColumn;
 
 } else if ("row".equals(ad)) {
 
 // Gerekirse eksik virgülleri yazdırın
 
 if (minColumns > 0) {
 
 // Sütunlar 0 tabanlıysa 
x000d_ lastColumnNumber == -1) {
 
 lastColumnNumber = 0;
 
 }
 
 için (int i = lastColumnNumber; i < (this.minColumnCount); i++) {
 
}d_0 0);_x0 
 
 }
 
 // We're onto a new row
 
 output.println();
 
 lastColumnNumber = -1;
 
 }
 
 }
 
 /**
 
 * Captures characters only if a suitable element is open.
 
 * Başlangıçta yalnızca "v" idi; inlineStr için de genişletildi.
 
 */
 
 genel geçersiz karakterler(char[] ch, int start, int length)
 
, SAXException {
 
 if (vIsOpen)
 
 value.append(ch, start, length) atar; 
 
} 
 
 /** _ x000d_ 
 *"C" gibi bir Excel sütun adını "C" gibi bir adda dönüştürür. 
 private int nameToColumn(Dize adı) {
 
 int sütun = -1;
 
 for (int i = 0; i < name.length(); ++i) {
 
 int c = name.charAt(i) ;
 
 sütun = (sütun + 1) * 26 + c - 'A';
 
 }
 
 dönüş sütunu;
 
 }
 
 }
 
 ///////// ///////////////////////
 
 özel OPCPackage xlsxPackage;
 
 özel int minColumns;
 
 özel PrintStream çıkışı;
 
 /**_x0 00d_ 
 * Creates a new XLSX -> CSV converter
 
 *
 
 * @param pkg The XLSX package to process
 
 * @param output The PrintStream to output the CSV to
 
 * @param minColumns The minimum number of columns to output, or -1 for no minimum
 
 */
 
 public ApacheXLSX2CSV(OPCPackage pkg, PrintStream output, int minColumns) {
 
 this.xlsxPackage = pkg;
 
 this.output = output;
 
 this.minColumns = minColumns;
 
 } 
 
 /** _ x000d_ 
 * Bir sayfa
 
 * 'nin içeriğini ve paylaşılan telleri kullanarak içeriğini gösterir. 
 
 public void processSheet(
 
 StylesTable styles,
 
 ReadOnlySharedStringsTable strings,
 
 InputStream sheetInputStream)
 
 throws IOException, ParserConfigurationException, SAXException {
 
 InputSource sheetSource = new InputSource(sheetInputStream);
 
 SAXParserFactory saxFactory = SAXParserFactory.newInstance();
 
 SAXParser saxParser = saxFactory.newSAXParser();
 
 XMLReader sheetParser = saxParser .getxmlReader (); _ x000d_ 
 contentHandler handler = new myxssfsheethandler (stiller, this.minincolumns, this.utput); _ x000d_ 
 sheetparser.setcontentHandler, _ xx _x 
 shexpars _x _x _x ‘saclar) _ x000d_ 
 sheeter); **
 
 * Initiates the processing of the XLS workbook file to CSV.
 
 *
 
 * @throws IOException
 
 * @throws OpenXML4JException
 
 * @throws ParserConfigurationException
 
 * @throws SAXException
 
 */
 
 public void process() 
 
 IOException atar,  XML4JException, ParserConfigurationException, SAXException {
 
 ReadOnlySharedStringsTable strings = new ReadOnlySharedStringsTable(this.xlsxPackage);
 
 XSSFReader xssfReader = new XSSFReader(this.xlsxPackage);
 
 StylesTable styles = xssfReader.getStylesTable();
 
 XSSFReader.SheetIterator iter = (XSSFReader.SheetIterator) xssfReader.getSheetsData();
 
 int dizini = 0;
 
 while (iter.hasNext()) {
 
 InputStream akışı = iter.next();
 
 String sayfaAdı = iter.getSheetName ;
 
 this.output.println();
 
 this.output.println(sheetName + " [index=" + index + "]:");
 
 processSheet(styles, strings, stream);
 
 stream. kapat();
 
 ++index;
 
 }
 
 }
 
 genel statik geçersiz ana(Dize[] args) İstisna atar
 
 {
 
 String dataPath = "src/featureworkscomsrc/featurescomsrc/featured_çalışma converttocsv/data/";
 
 Dosya xlsxFile = yeni Dosya(dataPath + "workbook.xls");
 
 if (!xlsxFile.exists())
 
 {
 
 System.err.println("Bulunamadı veya bulunamadı) bir dosya: " + xlsxFile.getPath());
 
 return;
 
 }
 
 int minColumns = -1;
 
 if (args.length >= 2)
 
 minColumns[1] Tamsayı );
 
 // Paket, olması gerektiği gibi anında açılıyor.
 
 OPCPackage p = OPCPackage.open(xlsxFile.getPath(), PackageAccess.READ);
 
 ApacheXLSX2CSV xlsx2csv = new ApacheXLSX2CSV(p, System.out , mincolumns); _ x000d_ 
 xlsx2csv.process (); _ x000d_ 
} 
 
 
 
## ** coder # codife # codips # codife # co convert to ro sourn la n conning honf - [GitHub](https://github.com/aspose-cells/Aspose.Cells-for-Java/releases/download/Aspose.Cells_Java_vs_POI_SS_v1.4/Convert.Worksheet.t o.CSV.Aspose.Cells.vs.Apache.POI.SS.zip)