Konvertera diagram till bilder

Aspose.Cells - Konvertera diagram till bilder

Diagram är visuellt tilltalande och gör det enkelt för användare att se jämförelser, mönster och trender i data. Metoden Chart class toImage konverterar diagrammet till en bildfil som kan sparas på disk eller stream.

C#

 // Instantiating a Workbook object

Workbook workbook = new Workbook();

// Obtaining the reference of the first worksheet

WorksheetCollection worksheets = workbook.Worksheets;

Worksheet sheet = worksheets[0];

// Adding some sample value to cells

Cells cells = sheet.Cells;

Cell cell = cells["A1"];

cell.Value = 50;

cell = cells["A2"];

cell.Value = 100;

cell = cells["A3"];

cell.Value = 150;

cell = cells["B1"];

cell.Value = 4;

cell = cells["B2"];

cell.Value = 20;

cell = cells["B3"];

cell.Value = 50;

ChartCollection charts = sheet.Charts;

// Adding a chart to the worksheet

int chartIndex = charts.Add(ChartType.Pyramid, 5, 0, 15, 5);

Chart chart = charts[chartIndex];

//Save the chart image file.

chart.ToImage("AsposeChartImage.png", ImageFormat.Png);

Ladda ner Running Code

Ladda nerKonvertera diagram till bilder bilda någon av nedan nämnda sociala kodningswebbplatser: