کار با OfficeMath

Contents
[ ]

اکنون کار با OfficeMath Type Objects حتی راحت تر است. در Aspose.Words، مشتری به راحتی می تواند توجیه کند و همچنین می تواند مدیریت کند که آیا معادله به صورت خطی یا در یک خط جداگانه نمایش داده می شود. بیشتر، با در دسترس بودن MathObjectType. کنترل های مفید را می توان با استفاده از این شی ماتریس پیاده سازی کرد.

مثال های کد زیر نحوه استفاده از این ویژگی ها را نشان می دهد: