Làm việc với OfficeMath

Contents
[ ]

Giờ đây, việc làm việc với Đối tượng Loại OfficeMath thậm chí còn thuận tiện hơn. Trong Aspose.Words, khách hàng có thể dễ dàng Căn chỉnh và cũng có thể quản lý xem phương trình được hiển thị nội tuyến hay trong một dòng riêng biệt. Hơn thế nữa, với sự sẵn có của MathObjectType; các điều khiển hữu ích có thể được thực hiện bằng cách sử dụng đối tượng ma trận này.

Các ví dụ mã sau đây cho thấy cách sử dụng các thuộc tính này: