Zoomfaktor med Apache POI och Aspose.Cells

Aspose.Cells - Zoomfaktor

Microsoft Excel tillhandahåller en funktion som låter användare ställa in ett kalkylblads zoom- eller skalningsfaktor. Den här funktionen hjälper användare att se kalkylbladets innehåll i mindre eller större vyer.

Aspose.Cells tillhandahåller en klass, arbetsbok, som representerar en Microsoft Excel-fil. Klassen Workbook innehåller en WorksheetCollection som ger åtkomst till varje kalkylblad i en Excel-fil.

Ett kalkylblad representeras av klassen Worksheet. Klassen Worksheet tillhandahåller ett brett utbud av egenskaper och metoder för att hantera kalkylblad. För att ställa in ett kalkylblads zoomfaktor, använd arbetsbladsklassens setZoom-metod.

Java

 Worksheet worksheet = worksheets.get(0);

//Setting the zoom factor of the worksheet to 75

worksheet.setZoom(75);

Apache POI SS - HSSF XSSF - Zoomfaktor

Apache POI tillhandahåller Sheet.setZoom()-metoden tillgänglig zoomfunktion.

Java

 Sheet sheet1 = wb.createSheet("new sheet");

sheet1.setZoom(3,4);   // 75 percent magnification

Ladda ner Running Code

Ladda ner provkod