Cellformatering

Formatera cell eller cellområde

Om du vill formatera en cell eller cellområde, då tillhandahåller Aspose.Cells klassen Style. Du kan uppnå all formatering av cell eller cellområde med hjälp av denna klass. Några av de saker som kan åstadkommas med IStyle klassen rörande formatering är följande

  • Ange fyllfärg i cellen
  • Ange textradbrytning i cellen
  • Ange cellernas ramar som topp-, vänster-, botten- och högerramar, etc.
  • Ange fontfärg, fontstorlek, fontnamn, överstrykning, fetstil, kursiv, understrykning, etc.
  • Ange textens horisontella eller vertikala justering till höger, vänster, topp, botten, mitten, etc.

Om du vill ange stilen för en enskild cell, använd då metoden Cell->SetStyle() och om du vill ange stilen för en cellmängd, använd då metoden Range->ApplyStyle().

Exempelkod

Följande exempel på kod formaterar cell C4 i arbetsbladet på olika sätt och skärmdumpen visar den utdata excelfilen som genererats för din referens.

todo:image_alt_text