Hantera data i Excel-filer

Hur man lägger till data till Cells

Aspose.Cells tillhandahåller en klass,Arbetsbok , som representerar en Microsoft Excel-fil. DeArbetsbok klass innehåller enArbetsblad samling som ger åtkomst till varje kalkylblad i Excel-filen. Ett arbetsblad representeras avArbetsblad klass. DeArbetsblad klass ger enCells samling. Varje objekt iCells samlingen representerar ett föremål förCellklass.

Aspose.Cells tillåter utvecklare att lägga till data till cellerna i kalkylblad genom att anropaCellklass'PutValue metod. Aspose.Cells tillhandahåller överbelastade versioner avPutValue metod som låter utvecklare lägga till olika typer av data till celler. Genom att använda dessa överbelastade versioner avPutValuemetod är det möjligt att lägga till ett booleskt, sträng-, dubbel-, heltal eller datum/tid, etc. värden till cellen.

Hur man förbättrar effektiviteten

Om du använderPutValuemetod för att lägga en stor mängd data till ett kalkylblad, bör du lägga till värden i cellerna, först efter rader och sedan efter kolumner. Detta tillvägagångssätt förbättrar effektiviteten av dina applikationer avsevärt.

Hur man hämtar data från Cells

Aspose.Cells tillhandahåller en klass,Arbetsbok som representerar en Microsoft Excel-fil. DeArbetsbok klass innehåller enArbetsblad samling som ger åtkomst till kalkylblad i filen. Ett arbetsblad representeras avArbetsblad klass. DeArbetsblad klass ger enCells samling. Varje objekt iCells samlingen representerar ett föremål förCellklass.

DeCellclass tillhandahåller flera egenskaper som gör att utvecklare kan hämta värden från cellerna enligt deras datatyper. Dessa egenskaper inkluderar:

När ett fält inte är ifyllt, celler medDoubleValue ellerFloatValueger ett undantag.

Typen av data som finns i en cell kan också kontrolleras med hjälp avCellklass'Typ fast egendom. Faktum är attCellklass'Typ egendom är baserad påCellValueTypeuppräkning vars fördefinierade värden listas nedan:

Cell Värdetyper Beskrivning
IsBool Anger att cellvärdet är booleskt.
IsDateTime Anger att cellvärdet är datum/tid.
Är inget Representerar en tom cell.
IsNumeric Anger att cellvärdet är numeriskt.
IsString Anger att cellvärdet är en sträng.
Är okänd Anger att cellvärdet är okänt.

Du kan också använda de fördefinierade cellvärdetyperna ovan för att jämföra med den typ av data som finns i varje cell.

Förhandsämnen