AKtivering av blad och aktivering av en cell i arbetsbok

Aktivering av blad och aktivering av en cell

Aspose.Cells tillhandahåller specifika API-anrop för att aktivera ett blad och en cell. Till exempel är egenskapen WorksheetCollection.ActiveSheetIndex användbar för att ställa in det aktiva bladet i en arbetsbok. På samma sätt kan egenskapen Worksheet.ActiveCell användas för att ställa in och få en aktiv cell i arbetsbladet.

För att se till att de horisontella eller vertikala rullningsfälten är på rad- och kolumnindexpositionen du vill visa specifik data, använd Worksheet.FirstVisibleRow och Worksheet.FirstVisibleColumn egenskaperna.

Följande exempel visar hur man aktiverar ett arbetsblad och gör en aktiv cell i det. Följande utdata genereras vid körning av koden. Rullningsfälten rullar för att göra den 2: a raden och den 2: a kolumnen som deras första synliga rad och kolumn.

Ställa in B2-cell som en aktiv cell

todo:image_alt_text

Java-kod för att ställa in ett aktivt arbetsblad i Excel