Siduppsättningsfunktioner

Ibland är det nödvändigt att konfigurera siduppställningsinställningar för kalkylblad för att kontrollera utskrifter. Dessa siduppställningsinställningar erbjuder olika alternativ.

Sidoalternativ

todo:image_alt_text

Siduppställningsalternativ stöds fullt ut i Aspose.Cells. Denna artikel förklarar hur du ställer in sidoalternativ med Aspose.Cells.

Ställa in sidalternativ

Aspose.Cells tillhandahåller en klass, Workbook, som representerar en Microsoft Excel-fil. Klassen Arbetsbok innehåller en samling Kalkylblad som möjliggör åtkomst till varje kalkylblad i Excel-filen. Ett kalkylblad representeras av klassen Worksheet.

Klassen Kalkylblad tillhandahåller egenskapen PageSetup som används för att ställa in siduppställningsalternativ. Faktum är att PageSetup-egenskapen är ett objekt av klassen PageSetup som gör det möjligt att ställa in sidlayoutalternativ för ett utskrivet kalkylblad. Klassen PageSetup tillhandahåller olika egenskaper som används för att ställa in siduppställningsalternativ. Några av dessa egenskaper diskuteras nedan.

Sidorientering

Sidorientering kan ställas in till stående eller liggande med hjälp av metoden för klassen PageSetup setOrientation(PageOrientationType). Metoden setOrientation(PageOrientationType) tar PageOrientationType uppräkningen som parameter. Medlemmarna i uppräkningen PageOrientationType listas nedan.

Sidorienteringstyper Beskrivning
LIGGANDE Liggande orientering
STÅENDE Stående orientering

Skalfaktor

Det är möjligt att minska eller förstora ett kalkylblads storlek genom att justera skalfaktorn med klassens setZoom metod.

Anpassa till sidor alternativ

För att passa innehållet i kalkylbladet till ett specifikt antal sidor, använd klassens PageSetup och setFitToPagesTall metoder. Dessa metoder används också för att skala kalkylblad.

Pappersstorlek

Ange pappersstorleken som kalkylbladen ska skrivas ut på med hjälp av klassens PageSetup PaperSize. Egenskapen PaperSize accepterar en av de fördefinierade värdena i uppräkningen PaperSizeType, listade nedan.

Pappersstorlekar Beskrivning
Paper10x14 10 in. x 14 in.
Paper11x17 11 in. x 17 in.
PaperA3 A3 (297 mm x 420 mm)
PaperA4 A4 (210 mm x 297 mm)
PaperA4Small A4 Small (210 mm x 297 mm)
PaperA5 A5 (148 mm x 210 mm)
PaperB3 B3 (13.9 x 19.7 inches)
PaperB4 B4 (250 mm x 354 mm)
PaperB5 B5 (182 mm x 257 mm)
PaperBusinessCard Business Card (90 mm x 55 mm)
PaperCSheet C size sheet
PaperDSheet D size sheet
PaperEnvelope10 Envelope #10 (4-1/8 in. x 9-1/2 in.)
PaperEnvelope11 Envelope #11 (4-1/2 in. x 10-3/8 in.)
PaperEnvelope12 Envelope #12 (4-1/2 in. x 11 in.)
PaperEnvelope14 Envelope #14 (5 in. x 11-1/2 in.)
PaperEnvelope9 Envelope #9 (3-7/8 in. x 8-7/8 in.)
PaperEnvelopeB4 Envelope B4 (250 mm x 353 mm)
PaperEnvelopeB5 Envelope B5 (176 mm x 250 mm)
PaperEnvelopeB6 Envelope B6 (176 mm x 125 mm)
PaperEnvelopeC3 Envelope C3 (324 mm x 458 mm)
PaperEnvelopeC4 Envelope C4 (229 mm x 324 mm)
PaperEnvelopeC5 Envelope C5 (162 mm x 229 mm)
PaperEnvelopeC6 Envelope C6 (114 mm x 162 mm)
PaperEnvelopeC65 Envelope C65 (114 mm x 229 mm)
PaperEnvelopeDL Envelope DL (110 mm x 220 mm)
PaperEnvelopeItaly Envelope Italy (110 mm x 230 mm)
PaperEnvelopeMonarch Envelope Monarch (3-7/8 in. x 7-1/2 in.)
PaperEnvelopePersonal Envelope (3-5/8 in. x 6-1/2 in.)
PaperESheet E size sheet
PaperExecutive Executive (7-1/2 in. x 10-1/2 in.)
PaperFanfoldLegalGerman German Legal Fanfold (8-1/2 in. x 13 in.)
PaperFanfoldStdGerman German Standard Fanfold (8-1/2 in. x 12 in.)
PaperFanfoldUS U.S. Standard Fanfold (14-7/8 in. x 11 in.)
PaperFolio Folio (8-1/2 in. x 13 in.)
PaperLedger Ledger (17 in. x 11 in.)
PaperLegal Legal (8-1/2 in. x 14 in.)
PaperLetter Letter (8-1/2 in. x 11 in.)
PaperLetterSmall Letter Small (8-1/2 in. x 11 in.)
PaperNote Note (8-1/2 in. x 11 in.)
PaperQuarto Quarto (215 mm x 275 mm)
PaperStatement Statement (5-1/2 in. x 8-1/2 in.)
PaperTabloid Tabloid (11 in. x 17 in.)

Utskriftskvalitet

Ställ in utskriftskvaliteten för de kalkylblad som ska skrivas ut med metoden för klassen PageSetup setPrintQuality. Måttenheten för utskriftskvaliteten är punkter per tum (DPI).

Första sidans nummer

Börja numreringen av kalkylbladssidor med hjälp av klassen PageSetups setFirstPageNumber-metod. Metoden setFirstPageNumber ställer in sidnumret för den första kalkylbladssidan och de följande sidorna numreras i stigande ordning.

Ställa in marginaler

Aspose.Cells stödjer helt Microsoft Excels siduppställningsalternativ. Utvecklare kan behöva konfigurera siduppställningsinställningarna för kalkylblad för att kontrollera utskriftsprocessen. Det här avsnittet diskuterar hur man använder Aspose.Cells för att konfigurera sidmarginaler.

Sidmarginaler i Microsoft Excel

todo:image_alt_text

Aspose.Cells tillhandahåller en klass, Workbook som representerar en Microsoft Excel-fil. Workbook-klassen innehåller kalkylbladssamlingen som möjliggör åtkomst till varje kalkylblad i en Excel-fil. Ett kalkylblad representeras av klassen Worksheet.

Kalkylbladsklassen ger egenskapen PageSetup, som används för att ställa in siduppställningsalternativ. PageSetup-attributet är ett objekt av klassen PageSetup som gör det möjligt att ange olika sidlayoutalternativ för ett utskriftskalkylblad. PageSetup-klassen tillhandahåller olika egenskaper och metoder som används för att ställa in siduppställningsalternativ.

Sidmarginaler

Ställ in marginalerna (vänster, höger, över, under) för en sida med klassmedlemmar från PageSetup. Några av metoderna som används för att ange sidmarginaler listas nedan:

Centrera på sidan

Det är möjligt att centrera något på en sida horisontellt och vertikalt. Klassen PageSetup har medlemmar för detta ändamål: setCenterHorizontally och setCenterVertically.

Sid- och fotmarginaler

Ställ in sid- och fotmarginaler med medlemmar från PageSetup såsom setHeaderMargin och setFooterMargin.

Ställa in sidhuvuden och sidfötter

Headers och footers är avsnitten med text och bilder ovanför sidans toppmarginal eller nedanför bottenmarginalen på en sida. Det är möjligt att lägga till headers och footers till kalkylblad också. Headers och footers kan användas för att visa all slags användbar information, till exempel sidnummer, författarnamn, dokumenttitel eller datum och tid. Headers och footers hanteras också med hjälp av dialogrutan Siduppsättning.

Dialogrutan Siduppsättning

todo:image_alt_text

Aspose.Cells tillåter att lägga till headers och footers i kalkylbladen vid körning, men det rekommenderas att headers och footers ställs in manuellt i en fördesignad fil för utskrift. Du kan använda Microsoft Excel som ett grafiskt verktyg för att enkelt ställa in headers och footers för att minska utvecklingstiden. Aspose.Cells kan importera filen och behålla dessa inställningar.

För att lägga till headers och footers vid körning tillhandahåller Aspose.Cells specialklasser och några skriptkommandon för att kontrollera formateringen.

Skriptkommandon

Skriptkommandon är specialkommandon som tillhandahålls av Aspose.Cells som tillåter utvecklare att formatera headers och footers.

Skriptkommandon Beskrivning
&P Aktuellt sidnummer.
&G En bild.
&N Antalet sidor.
&D Aktuell datum.
&T Aktuell tid.
&A Kalkylbladets namn.
&F Filnamn utan sökväg.
&"<FontName>" Ett teckensnittsnamn. Till exempel: &“Arial”
&"<FontName>, <FontStyle>" Ett teckensnittsnamn med en stil. Till exempel: &“Arial,Fet”
&<FontSize> Representerar teckensnittsstorlek. Till exempel: “&14abc”. Men om detta kommando följs av ett vanligt nummer som ska skrivas ut i sidhuvudet, ska detta separeras med ett mellanslag från teckensnittsstorleken. Till exempel: “&14 123”

Ställ in headers och footers

Klassen PageSetup tillhandahåller metoden setHeader för att lägga till en rubrik och setFooter för att lägga till en sidfot i en arbetsbok. Skriptet används som ett argument för alla ovan nämnda metoder. Det representerar skriptet som ska användas för rubrik eller sidfot. Detta skript innehåller skriptkommandon för att formatera rubriker eller sidfötter.

Infoga en grafik i en rubrik eller sidfot

Klassen PageSetup har metoderna setHeadPicture och setFooterPicture för att lägga till bilder i en arbetsboks rubrik och sidfot. Dessa metoder tar två parametrar:

 • Avsnitt, avsnittet för rubriken eller sidfoten där bilden kommer att placeras. Det finns tre avsnitt: vänster, mitt och höger, representerade av de numeriska värdena 0, 1 och 2 respektive.
 • Filens indataström, den grafiska datan. Den binära datan ska skrivas in i bufferten av en byte-array.

Efter att koden har körts och filen har öppnats, kontrollera arbetsbokens rubrik i Microsoft Excel:

 1. Arkiv-menyn, välj Sidlayout.
 2. På Sidlayout-dialogrutan, välj fliken Rubrik/Sidfot.

Infoga en grafik i en rubrik/sidfot

todo:image_alt_text

Infoga en grafik i endast förstasidesrubrik

Klassen PageSetup har också andra användbara metoder, till exempel setPicture, setFirstPageHeader, setFirstPageFooter, för att lägga till bilder i en arbetsboks rubrik/sidfot på första sidan. Första sidan är en speciell sida: det är vanligt att man vill att den ska visa speciell information, till exempel en företagslogotyp.

Ställa in utskriftsalternativ

Microsoft Excels sidlayoutinställningar erbjuder flera utskriftsalternativ (också kallade arkalternativ) som låter användare styra hur arbetsbokssidorna skrivs ut. Dessa utskriftsalternativ låter användare:

 • Välja ett specifikt utskriftsområde på en arbetsbok.
 • Skriv ut rubriker.
 • Skriv ut rutnät.
 • Skriva ut rad- och kolumnrubriker
 • Uppnå utkasts kvalitet
 • Skriv ut kommentarer.
 • Skriv ut cellfel.
 • Definiera sidordning.

Alla dessa utskriftsalternativ visas nedan.

Utskrifts(arks)alternativ

todo:image_alt_text

Inställning av utskrifts- och arkalternativ

Aspose.Cells stöder alla utskriftsalternativ som erbjuds av Microsoft Excel och utvecklare kan enkelt konfigurera dessa alternativ för arbetsböcker med hjälp av egenskaperna som erbjuds av klassen PageSetup. Hur dessa egenskaper används diskuteras nedan mer i detalj.

Ange utskriftsområde

Som standard omfattar endast utskriftsområdet alla områden av arbetsboken som innehåller data. Utvecklare kan fastställa ett specifikt utskriftsområde för arbetsboken.

För att välja ett specifikt utskriftsområde, använd egenskapen setPrintArea i klassen PageSetup. Tilldela en cellintervall som definierar utskriftsområdet till denna egenskap.

Ställ in utskriftstitlar

Aspose.Cells låter dig ange att rad- och kolumnrubriker ska upprepas på alla sidor av en utskriven arbetsbok. Gör så genom att använda egenskaperna setPrintTitleColumns och setPrintTitleRows i klassen PageSetup.

Rader eller kolumner som kommer att upprepas definieras genom att ange deras rad- eller kolumnnummer. Till exempel definieras rader som $1:$2 och kolumner definieras som $A:$B.

Ange andra utskriftsalternativ

Klassen PageSetup tillhandahåller också flera andra egenskaper för att ange allmänna utskriftsalternativ enligt följande:

 • setPrintGridlines, en boolesk egenskap som anger om rutnät ska skrivas ut eller inte.
 • setPrintHeadings, en boolesk egenskap som anger om rad- och kolumnrubriker ska skrivas ut eller inte.
 • setBlackAndWhite, en boolesk egenskap som anger om arbetsbladet ska skrivas ut i svartvitt läge eller inte.
 • setPrintComments, anger om utskriftskommentarer ska visas på arbetsbladet eller i slutet av arbetsbladet.
 • setPrintDraft, en boolesk egenskap som anger om arbetsbladet ska skrivas ut i utkastkvalitet eller inte.
 • setPrintErrors, anger om cellfel ska skrivas ut som visas, blankt, streck eller N/A.

För att ange egenskaperna PrintComments och PrintErrors tillhandahåller även Aspose.Cells två uppräkningar, PrintCommentsType och PrintErrorsType, som innehåller fördefinierade värden att tilldela egenskaperna setPrintComments och setPrintErrors respektive.

De fördefinierade värdena i uppräkningen PrintCommentsType beskrivs nedan.

Kommentarstyper för utskrift Beskrivning
PRINT_IN_PLACE Anger att skriva ut kommentarer som visas på arbetsbladet.
PRINT_NO_COMMENTS Anger att inte skriva ut kommentarer.
PRINT_SHEET_END Anger att skriva ut kommentarer i slutet av arbetsbladet.

De fördefinierade värdena i uppräkningen PrintErrorsType beskrivs nedan.

Feltyper för utskrift Beskrivning
PRINT_ERRORS_BLANK Anger att inte skriva ut fel.
PRINT_ERRORS_DASH Anger att skriva ut fel som “–”.
PRINT_ERRORS_DISPLAYED Anger att skriva ut fel som visas.
PRINT_ERRORS_NA Anger att skriva ut fel som “#N/A”.

Ange sidordning

Klassen PageSetup tillhandahåller egenskapen setOrder som används för att ordna flera sidor för utskrift av ditt arbetsblad. Det finns två möjligheter att ordna sidorna enligt följande:

 • Nedåt sedan över skriver ut alla sidor nedåt innan några sidor skrivs ut till höger.
 • Över sedan ner skriver ut sidor från vänster till höger innan några sidor skrivs ut nedanför.

Aspose.Cells tillhandahåller en uppräkning, PrintOrderType, som innehåller alla fördefinierade ordningstyper som ska tilldelas setOrder metoden.

De fördefinierade värdena i uppräkningen PrintOrderType beskrivs nedan.

Utskriftsordningstyper Beskrivning
DOWN_THEN_OVER Skriv ut nedåt, sedan över.
OVER_THEN_DOWN Skriv ut över, sedan ned.

Ta bort befintliga skrivareinställningar för arbetsblad i Excel-fil

Se gärna den här artikeln relaterat till detta ämne.

Fortsatta ämnen