Upptäck hyperlänkstyp

Upptäck hyperlänkstyp

En Excel-fil kan ha olika typer av hyperlänkar som externa, cellreferens, filsökväg, etc. Aspose.Cells stöder funktionen för att upptäcka typen av hyperlänk. Typerna av hyperlänkar representeras avTargetModeTypeUppräkning. DeTargetModeTypeUppräkning har följande medlemmar.

  • Extern: Extern länk
  • FilePath: Lokal och fullständig sökväg till filer\mappar.
  • E-post: E-post
  • CellReference: Länk till cell eller namngett område.

För att kontrollera typen av hyperlänk,Hyperlänk klass ger enLinkType fastighet med en returtyp avTargetModeType. Följande kodavsnitt visar användningen avLinkTypeegendom genom att använda dennasource excel-fil.

Källkod

Följande är utdata som genereras av kodavsnittet ovan.

Konsolutgång

LinkTypes.xlsx: FilePath </br>
C:\Windows\System32\cmd.exe: FilePath </br>
C:\Program Files\Common Files: FilePath </br>
'Test Sheet'!B2: CellReference </br>
FullPathExample: CellReference </br>
https://products.aspose.com/cells/ : External </br>
mailto:test@test.com?subject=TestLink: Email </br>