Arbeta med lager

Konfigurera Shape-objekt med lager i Visio

Aspose.Diagram for .NET gör det möjligt att konfigurera formobjekt med lager i Microsoft Office Visio diagram. Varje form kan tillhöra flera lager så att utvecklare kan hantera former för att passa slutanvändarens behov. DeForm class object erbjuder LayerMember-egenskapen som gör det möjligt att lägga till och ta bort formobjekt till och från lagren i Visio-ritningen. Användare kan hantera dessa egenskaper programmatiskt med Aspose.Diagram API enligt följande:

Konfigurera formobjekts programmeringsexempel

Följande kodbit hjälper till att lägga till, ta bort och flytta formobjektegenskaper.

Lägg till ett nytt lager i Visio Diagram

Aspose.Diagram for .NET tillåter utvecklare att lägga till nya lager för att organisera anpassade kategorier av former och sedan tilldela former till dessa lager programmatiskt. DeLayerCollection klass erbjuder Lägg till metod som gör det möjligt att lägga till en nyLager i Visio-ritningen. Utvecklare kan ställa in lageregenskaper genom att initiera dess klassobjekt.

Lägg till lagerprogrammeringsexempel

Följande kodbit hjälper till att lägga till Layer-objekt.

Hämta alla lager från Visio Diagram

Aspose.Diagram for .NET ger tillgång till utvecklare att få de befintliga lagren av en Visio diagram.PageSheet egendom avSida klass gör det möjligt att hämta listan över tillgängliga lager från en Visio diagram medLayerCollection klass.

Hämta lagerprogrammeringsexempel

Följande kodbit hjälper dig att få listan över lager.