Klipp och klistra intervall

Klipp ut och klistra Cells

Aspose.Cells ger dig möjligheten att klippa ut och klistra in celler i ett kalkylblad genom att användaInsertCutCells metod förCells samling. DeInsertCutCellsaccepterar följande parametrar.

  • RäckviddOmrådet av celler som ska skäras.
  • Radindex: Indexet för raden för att infoga celler.
  • Kolumnindex: Indexet för kolumnen för att infoga celler.
  • ShiftType: Kolumnernas förskjutningsriktning.

Följande exempel visar hur du klipper ut och klistrar in celler i ett kalkylblad.

Exempelkod