Ange hur strängen ska korsas i utgång PDF och bild

Möjliga användningsscenarier

När en cell innehåller text eller sträng men den är större än cellens bredd, svämmar strängen över om nästa cell i nästa kolumn är null eller tom. När du sparar din Excel-fil i PDF/Image kan du kontrollera detta överflöde genom att ange korstypen med hjälp avTextCrossTypeuppräkning. Den har följande värden

  • TextCrossType.DEFAULT*: Visa text som MS Excel som beror på nästa cell. Om nästa cell är null kommer strängen att korsas eller trunkeras.

  • TextCrossType.CROSS_KEEP*: Visa strängen som MS Excel som exporterar PDF/Bild

  • TextCrossType.CROSS_OVERRIDE*: Visa all text genom att korsa andra celler och åsidosätta texten i korsade celler

  • TextCrossType.STRICT_IN_CELL*: Visa endast strängen inom cellens bredd.

Ange hur strängen ska korsas i utdata PDF/Bild med TextCrossType

Följande exempelkod laddar exemplet i Excel-filen och sparar den i PDF/bildformat genom att ange olikaTextCrossTypeExemplet på Excel-filen och utdatafilerna kan laddas ner från följande länkar:

sampleCrossType.xlsx

outputCrossType.pdf

outputCrossType.png

Exempelkod